Browsing All Posts published on »יוני, 2010«

פרשת השבוע [33]: בלק

יוני 26, 2010 של

0

שבת י"ד תמוז תש"ע, ספר במדבר, פרשת "בלק". פעם מצא השמש את הרשל'ה עומד בחצר בית הכנסת כשהוא מקלל ומחרף את הרב. תפסו השמש והובילו בפני בית הדין. שאל ראש הדיינים את הרשל'ה: "הכיצד העזת לקלל ולחרף את הרב הקדוש?". "חס ושלום", אמר הרשל'ה, "אני לא קיללתי, אני בירכתי". "בירכת?", תמה ראש הדיינים, "הלא השמש […]

פרשת השבוע [32]: חוקת

יוני 19, 2010 של

0

שבת ז' תמוז תש"ע, ספר במדבר, פרשת "חוקת". שאלו תלמידיו של המשק"ה (הרב משה קופולביץ הקדוש) את רבם: "למה במי חטאת משתמשים באפר פרה אדומה דווקא ולא פר אדום?". ענה להם רבם: "יען כי פר אדום, רֶעד בּוּל בלע"ז, הוא סימן רשום, והקב"ה לא הורשה להשתמש בו" (אוצר אגדות חסידות הרייבים).

פרשת השבוע [31]: קורח

יוני 12, 2010 של

0

שבת ל' סיון תש"ע, ספר במדבר, פרשת "קורח". פעם שאלו התלמידים את רבם: "האם המרד של קורח היה כורח המציאות?". "לא", ענה הרב, "המציאות היתה הכורח של קורח". אמרו לו תלמידיו: "מה זאת אומרת? לא הבנו". ענה להם רבם: "אין מה להבין. זה סתם משחק מילים" (מאוצר אגדות החארטה).

פרשת השבוע [30]: שלח לך

יוני 5, 2010 של

0

שבת כ"ג סיון תש"ע, ספר במדבר, פרשת "שלח לך". פעם עברו הבג"ב (הרב בונד ג'יימס בונד) ותלמידיו ליד מודעה של סרט בשם "המרגל שתקע אותי". ראו התלמידים שרבם מחייך. שאלוהו: "רבנו, מפני מה אתה מחייך?". אמר להם: "צאו וראו מה ההבדל בין מרגלים בימינו ובין מרגליו של משה רבנו. בימינו, מרגלים "תוקעים" נשים, ואילו מרגליו […]